Obbchodní podmínky

I. Jazyková škola Koala

Jazyková škola Koala (dále jen „JŠ“), zastoupená Bc. Nikolou Sobotkovou, poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi JŠ a objednatelem (dále jen „studentem“) jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem JŠ je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti výuky cizích jazyků.

II. Přihlášení do kurzu

Smluvní vztah mezi JŠ a studentem vzniká na základě řádného vyplnění Přihlášky před začátkem studia. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit formou e-mailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III. této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě IV. (Storno podmínky).

III. Platba

Kurzovné je splatné před první lekcí a hradí se převodem na účet na základě vystavené faktury. Individuální a párové lekce fakturujeme dle aktuálního Ceníku na webu pod odkazem https://skolakoala.cz/cenik/. Skupinové kurzy fakturujeme na pololetí, tzn. za každé pololetí jedna faktura. Fakturu za pololetí je možné rozdělit na dvě části pod podmínkou, že se student přihlášením do kurzu zavazuje uhradit celou částku za kurz v daném pololetí.

Celé kurzovné je splatné v den obdržení faktury na e-mail studenta a po dobu čtrnácti dnů od obdržení faktury.

Číslo účtu, na které budou platby prováděny je 293281407/0300 (ČSOB), variabilní symbol platby je uveden na faktuře, kterou student obdrží na základě objednávky.

Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm JŠ požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Obdržená faktura je závazná a provádění jakýchkoli změn v jejím obsahu je možné pouze do jednoho pracovního dne od jejího obdržení.

Předplacené individuální či párové lekce začne student čerpat do 30 dní od uhrazení faktury.

IV. Storno podmínky, organizace výuky

Storno podmínky po zařazení do skupinového kurzu jsou následující:

 • Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.
 • Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.

Minimální počet účastníků skupinových kurzů je 3, maximální 4. Pokud se minimální počet účastníků do kurzu nepřihlásí, JŠ si vyhrazuje právo kurz zrušit, popřípadě sloučit s kurzem stejné úrovně v jiném termínu za dodržení všech ostatních podmínek. V případě, že kurz bude JŠ zrušen z důvodu nízkého počtu účastníků kurzu, má účastník kurzu nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného. Nebo si kurzovné vybrat například v individuálních lekcích. V případě, že účastníci kurzu budou mít zájem o kurz i v případě, že studijní skupina bude menší než 3 účastníci, je možné se s JŠ individuálně dohodnout na úpravě podmínek (zejména cena a rozsah kurzu) a kurz otevřít.

Storno podmínky po zařazení do individuálního či párového kurzu jsou následující:

 • Počet účastníků individuální výuky je 1. Počet účastníků párové výuky je 2. V případě dvou účastníků na párové lekci se cena za lekci dělí mezi účastníky.
 • Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% ze zakoupeného balíčku.
 • Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše zakoupeného balíčku.

Pokud student z jakéhokoli důvodu nemůže ve studiu pokračovat, může převést zbylé lekce na kohokoli ve svém okolí, ale stále odpovídá za dodržení Obchodních podmínek, a to především dodržení lhůty pro vyčerpání lekcí a maximální počet zrušených lekcí svým náhradníkem.

Organizace výuky pro všechny kurzy:

Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze formou e-mailu. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován formou e-mailu. JŠ si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna lektora, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, přesunutí na online formu výuky apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

V. Zmeškané lekce

V případě zrušení kurzu nebo jeho části ze strany JŠ, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. V případě vrácení části, nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na účet, ze kterého byla fakturace uhrazena do 14 dnů.

JŠ nezodpovídá za jakoukoli škodu, ztrátu věcí či zranění, které student utrpí v prostorech jazykové školy.

Účastník jazykových kurzů je povinen uhradit na vlastní náklady každé poškození majetku JŠ nebo pronajatých prostor.

Výuka se nekoná ve státní svátky, o vánočních prázdninách a v případě dočasného zavření JŠ, o kterém je student včas informován formou e-mailu. JŠ má dovoleno pořizovat fotografie či audiovizuální nahrávky studenta při účasti na lekcích, pokud není domluveno jinak.

Pravidla pro rušení lekce pro skupinové kurzy jsou následující:

 • Za neúčast studenta na lekcích skupinového kurzu neposkytuje JŠ žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 • Při zrušení nebo přerušení studia z důvodů na straně studenta a v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, se kurzovné nevrací.
 • Případné zrušené lekce si s lektorem nahradíte v průběhu následujícího týdne od týdne, ve kterém byla výuka zrušena nebo během 1 týdnu po skončení daného pololetí kurzu. Na zrušení lekce se musí shodnout celá skupina.

Pravidla pro rušení lekce pro individuální a párové studium jsou následující:

 • Svoji neúčast student hlásí pomocí SMS / volání svému lektorovi nejpozději během dne před dnem plánovaného konání výuky. Například máte mít lekci v úterý ve 14.00 a lektorovi zavoláte v pondělí v 18.00, že zítra nemůžete přijít. V opačném případě, tedy pokud se student neomluví a lekci dle výše zmíněného postupu nezruší, propadá předplacená lekce v prospěch JŠ.
 • Student je oprávněn takto zrušit maximálně 20% plánované individuální či párové výuky.
 • V případě včasného omluvení individuálních či párových lekcí se předplacené lekce posouvají do dalšího období. Včasně zrušené lekce se mohou nahradit kdykoli po dohodě s lektorem. V případě párových lekcí se musí na včasném zrušení domluvit oba studenti.
 • Víkendy a státní svátky nejsou započítávány do lhůty “během dne před dnem konání”, pokud se kurzy výjimečně nekonají v těchto dnech.
 • Předplacené kurzovné individuálních a párových lekcí se odvíjí od počtu zakoupených hodin. Časové vymezení je o 40% delší, než kolik je třeba k nepřerušenému vyčerpání (např. při zakoupení 10 lekcí s frekvencí jedna lekce za týden, má objednatel 14 týdnů na jejich vyčerpání). Viz příloha. Uplynutím uvedené lhůty platnost předplacené výuky končí a povinnost JŠ poskytnout studentovi výuku jazyků předplacenou předmětnou předplaceného kurzovného zaniká, přičemž nevyčerpaná část kurzovného se nevrací. Do oněch 40% se nepočítají státní svátky, vánoční prázdniny a rušení kvůli nemoci lektora / zavření jazykové školy.

VI. Výukové materiály

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany lektorů JŠ jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožených kopií a materiálů.

VII. Covid-19

V případě, že bude lektor nebo kdokoli z jeho domácnosti pozitivně testován na onemocnění covid-19, má lektor právo změnit formu individuálních lekcí z prezenční na online. Pokud studentovi online forma lekce nevyhovuje, může lekci zrušit dle podmínek uvedených v bodě V. (Zmeškané lekce). V případě vládních nařízení nebo nutnosti přesunutí docházkových kurzů na online lekce, nenáleží studentovi, který se online lekcí neúčastní, žádná finanční náhrada.

VIII. Odstoupení od smlouvy

JŠ může z důvodu naplnění kapacity od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet JŠ. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.

JŠ si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek, nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, nebo lektorů JŠ, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh lekcí.

IX. Změny podmínek

Veškeré změny znění těchto Obchodních podmínek budou prováděny formou e-mailu a se souhlasem zúčastněných stran. Nereagování na e-mail o změnách Obchodních podmínek je JŠ považováno za studentův souhlas s jejich úpravou.

X. Ochrana osobních údajů

JŠ, zastoupená Bc. Nikolou Sobotkovou IČ: 04760743, prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci JŠ, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/200 Sb.

Student zasláním Přihlášky na e-mail JŠ prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které JŠ poskytl, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely JŠ. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takovéhoto smluvního vztahu.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2024.

Kontakt: +420 739 492 387 | info@skolakoala.cz | www.skolakoala.cz